ONS BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE VERBRANDINGSOVEN

26 April 2013

Bezwaar tegen de geplande biostoominstallatie in Beringen Ondergetekenden willen de hieronder aangegeven bezwaren naar voor brengen  n.a.v. de plannen om een biostoominstallatie te bouwen in Beringen. Dit nadat akte werd genomen van de informatie door Bionerga zelf en de MER-deskundigen op de informatie-avond van 7 mei. Op deze avond werd naar ons aanvoelen op een groot aantal van onze bezorgdheden onvoldoende geantwoord. Meer zelfs, de bijeenkomst riep nieuwe vragen en zorgen op. De toon van de hoorzitting werd meteen gezet door de afvalverbrandingsoven voor te stellen als een biostoomcentrale. Terwijl het duidelijk om een verbrandingsoven gaat zoals nu uitgebaat door Bionerga in Houthalen.Mobiliteit

Argumenten over een minieme toename van het vrachtverkeer konden niet overtuigen. Het zou met name toch om 77 vrachtwagens gaan voor de aanvoer en nog eens 9 voor de afvoer, en dat per dag.  Blijkbaar is ook de doortrekking van de gewestweg N 73 gekoppeld aan het Bionerga-dossier, evenals de aanleg van een vrachtwagensluis aan de Zeventig Zillenweg. Die sluis zou doorgaand vrachtverkeer tegenhouden. Maar het feit dat een dergelijke maatregel genomen wordt, geeft reeds aan dat een stuk meer vrachtwagenbewegingen verwacht worden.

Er zijn geen garanties, noch controles over de aanrijroutes.  Beringen ligt immers in een uithoek van Limburg en de aanvoer komt uit de ganse provincie. Door de nieuwe locatie van de verbrandingsoven (niet langer in Houthalen wat meer centraal gelegen is), maar in Beringen, (wat meer perifeer gelegen is in de provincie Limburg) zal het transport aanzienlijk toenemen.

 Milieukwaliteit

Grootste bezorgdheid is de uitstoot van de oven.  Het MER houdt geen rekening met het cumulatieve effect voor Tervant en omgeving. Er gebeurde geen 0-meting. En er is geen VMM-meetstation in Tervant. Naar alle verwachting weegt de aanwezigheid van andere chemische bedrijven nu al op de luchtkwaliteit. Met nieuwe geplande ontwikkelingen (ENA Tervant, Ravenshout Noord) wordt ook nog geen rekening gehouden.  In die zin is het geen geruststelling dat de nieuwe verbrandingsoven slechts zou zorgen voor beperkte bijkomende emissies. Zonder zicht op het geheel, kunnen we immers niet beoordelen of deze bijkomende emissies al dan niet tot een overmatige belasting zullen leiden.

Het lijkt dan ook logisch dat geen vergunning afgegeven wordt als niet eerst een nul-meting heeft plaats gehad.  En als niet eerst een prognose gemaakt wordt van de te verwachten totale vervuilingslast in de toekomst.

Een bijkomende vraag is of  ook geen emissiegrenswaarde moet voorzien worden voor de gevaarlijkste kleinste fracties van fijn stof (met een diameter van 2,5 µm en kleiner).

Overcapaciteit in Vlaanderen

Samen met de Vlaamse milieubeweging stelen we vast dat er al een overcapaciteit is aan verbrandingsovens in Vlaanderen (van minstens 75.000 ton). Een verdubbeling van de nu bestaande capaciteit van Bionerga in Houthalen (100.000 ton)  naar 200.000 ton voor de nieuwe installatie in Beringen, is dus niet nodig. De Vlaamse regering zet immers in op een materialenbeleid met maximale aandacht voor preventie en hergebruik van afval. Dan kan een teveel aan capaciteit best vermeden worden. Als er een nieuwe oven komt, kan de capaciteit ervan dus best beperkt worden tot een vervanging van de huidige verbrandingscapaciteit in Houthalen. Op zijn minst zou een afweging moeten gemaakt worden op Vlaamse schaal én op provinciale schaal.  Kiezen voor meer capaciteit in de provincie Limburg gaat uit van het nabijheidsprincipe (zo veel mogelijk afval zo dicht mogelijk bij de bron verwerken). Maar dat zou kunnen leiden tot overcapaciteit en het aantrekken van afvalstromen over langere afstanden op Vlaams niveau.  Of het genereren van afvalstromen ten koste van preventie en recyclage. Ook de mogelijkheden van milieuvriendelijk vervoer van afval over water (bijv. het Albertkanaal) zou daarbij moeten ingebracht worden.

Het lijkt dan ook aangewezen bij een eventuele vergunning, de capaciteit beperkt te houden tot 100.000 ton en geen verdubbeling toe te staan tot 200.000 ton.

Om bovengenoemde redenen vragen ondergetekenden de vergunningsaanvraag van BIONERGA niet toe te staan tenzij :

-  De mobiliteitseffecten aanzienlijk kunnen gemilderd worden

-  Er een absolute garantie kan gegeven worden wat de luchtkwaliteit betreft en dat op basis van een nul-meting en inschatting van de milieu-effecten van toekomstige geplande industriële activiteiten,

-  De capaciteit beperkt blijft tot hooguit 100.000 ton, om zo een te veel aan capaciteit op Vlaams niveau te vermijden

 

Beringen, 15 mei 2013
namens Groen-Beringen