Klimaatplan 2050 afgekeurd, wel Klimaatplan 2030

12 Februari 2019

Klimaatplan 2050 afgekeurd, wel Klimaatplan 2030

Op de gemeenteraad van 11 februari 2019 stelde de Groen-fractie de opmaak van een partijoverschrijdend klimaatplan voor dat richting moet geven aan het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050 in Beringen. Het voorstel werd weggestemd maar de bevoegde schepen deelde wel mee dat er een Klimaatplan 2030 zal komen.

In 2011 ondertekende Beringen het Burgemeestersconvenant. De stad zit echter niet op schema om de vooropgestelde doelstelling van 20% CO2-reductie in 2020 te halen. "Het Departement Omgeving biedt inventarissen aan van de CO2-reducties in alle Vlaamse gemeenten, ter opvolging van het Burgemeestersconvenant", legt fractieleider Kobe Snyers uit. "De meest recente cijfers handelen over 2016 en daaruit kunnen we afleiden dat tot 2016 slechts een afname van 7,6% in de CO2-uitstoot gerealiseerd werd. Dat is helemaal niet op schema ten opzichte van de 20% die tegen 2020 gerealiseerd moet worden. De gemiddelde jaarlijkse reductie in de CO2-uitstoot ligt in Beringen maar liefst 31,2% te laag."

"Enkel een plan met een duidelijke visie en dat breed gedragen is, zal op lange termijn effectief blijken." - Kobe Snyers, fractieleider

Om het tij te keren stelde Groen voor om een partijoverschrijdend klimaatplan, dat richting moet geven aan doelstelling voor 2050, op te maken. De bedoeling is om in dat plan maatregelen op te nemen met betrekking tot een verhoging van de energie-efficiëntie, meer hernieuwbare energie, een duurzame mobiliteit en de implementatie van de circulaire economie. Door bij de opmaak van dit plan ook burgers, bedrijven, industrie en jongeren te betrekken, wil Groen ervoor zorgen dat het een breed gedragen plan wordt waar zoveel mogelijk actoren achter kunnen staan. "Wij willen zoveel mogelijk actoren mee laten denken, van beleidsplan tot financiering. We zoeken partners in al degenen die aan de slag willen met het klimaat. Laten we daar dan ook van in het begin werk van maken met een concreet plan dat ervoor zorgt dat we niet weer achter de feiten moeten aan lopen. Een plan met doelstellingen en acties die tegelijk ambitieus, werkbaar en haalbaar zijn voor iedereen. Enkel een plan met een duidelijke visie en dat breed gedragen is, zal op lange termijn effectief blijken", zegt Kobe Snyers.

De opmaak van een Klimaatplan 2050 werd echter afgekeurd omdat een doelstelling voor 2050 volgens het college nog te ver weg is. Het college beperkt zich liever tot een klimaatplan dat maar tot 2030 reikt. "Een vreemde keuze aangezien er een duidelijke internationale en wetenschappelijke consensus is over de doelen die bereikt moeten worden tegen 2050 om onze levenskwaliteit te garanderen. Een doelstelling vastleggen richting 2050 sluit een doelstelling richting 2030 niet uit en omgekeerd", zegt Kobe Snyers. Desondanks komt er dus wel een Klimaatplan 2030, dat in de commissie verder zal voorbereid worden. "Stappen in de goede richting die er mede naar aanleiding van ons initiatief komen", sluit Kobe Snyers af.