Dien bezwaar in tegen de leidingstraat

17 April 2021

Dien bezwaar in tegen de leidingstraat

Gezien de grote negatieve impact op de natuur en leefbaarheid in de omgeving is het belangrijk om voor 30 april bezwaar in te dienen tegen de aanleg van een leidingstraat tussen Antwerpen en het Ruhrgebied. Ook Beringen wordt potentieel zwaar geraakt door de plannen. Lees hier hoe je eenvoudig bezwaar kan indienen.

Stap 1: Klik hier om naar de website van het Departement Omgeving te gaan, waar je alle benodigde informatie kan terugvinden over de leidingstraat. Wil je een kaart zien met de mogelijke tracés van de leidingstraat? Klik dan hier.

Stap 2: Op de website van het Departement Omgeving ga je naar het kopje over de procedure. Daar staat onder 'Reageren op de startnota' een knop 'via het inspraakformulier'. Daar klik je op. Vervolgens meld je je aan bij de overheid via je e-ID of een aanmeldmogelijkheid naar keuze. 

Indien je online geen bezwaar kan/wil indienen, kan je je bezwaar wel per brief afgeven op de stad tegen ontvangstbewijs of per post versturen naar volgend adres: 
Departement Omgeving
Afdeling GOP
Graaf de Ferrarisgebouw
K. Albert II-laan 20 bus 7
1000 Brussel
 

Stap 3: Stel een bezwaarschrift op. Om je een idee te geven van hoe een bezwaarschrift eruit kan zien over dit onderwerp, kan je hieronder een voorbeeld terugvinden dat Groen Beringen voor jullie opstelde. Je kan dit kopiëren of aanpassen waar jij dat nodig vindt.

 

T.a.v. Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
Directie omgevingsplanning
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 7
1000 Brussel
[email protected]

 

Betreft: bezwaarschrift naar aanleiding van de publieke raadpleging over de startnota in kader van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

 

Geachte heer, mevrouw

 

Ik wens van de publieke raadplegingsfase betreffende het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen) gebruik te maken om middels dit schrijven onze bezwaren te uiten over de drie huidig vooropgestelde tracés zoals voorgesteld in de startnota, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 december 2020.

Omwille van volgende redenen dien ik dit bezwaarschrift in:

  • Het doel van de leidingstraat is volgens de startnota om de economische toekomst van de petrochemische industrie veilig te stellen. Als argument wordt naar voor geschoven dat een leidingstraat daarvoor noodzakelijk is, omdat op deze wijze chemische grondstoffen in grotere hoeveelheden over een grote afstand vervoerd kunnen worden. Dat doel kan echter ook via andere transportmiddelen bereikt worden: binnenscheepvaart of treinverkeer. Zo worden momenteel alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd om de binnenscheepvaart te stimuleren. Heel wat chemische grondstoffen die via leidingstraten vervoerd worden, kunnen ook via binnenscheepvaart vervoerd worden. Voor de mogelijkheid om vervoer via het spoor te organiseren verwijs ik graag naar de IJzeren Rijn. Er ligt reeds een bestaande spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. Sinds 1992 werd het gedeelte tussen Roermond en Dalheim echter gesloten, waardoor de verbinding niet meer gebruikt kan worden. Prioriteit voor vervoer vanuit de Antwerpse haven richting het Ruhrgebied moet in eerste instantie een heropening van de IJzeren Rijn zijn. De IJzeren Rijn in combinatie met binnenscheepvaart via het Albertkanaal biedt kansen voor het voortbestaan van zowel de industrie in het Ruhrgebied als de industriegebieden in Vlaanderen rond Geel, Meerhout, Tessenderlo en Beringen. Op basis hiervan is een bijkomende leidingstraat in principe overbodig.

 

  • Als bijkomend argument voor de leidingstraat wordt in de startnota verwezen naar een vermindering van het vervoer over de weg. Er wordt echter nergens becijferd welke concrete impact de leidingstraat op dit vlak zou hebben. Het is hoogst twijfelachtig dat er door de aanleg van de leidingstraat effectief minder vrachtverkeer zal zijn.

 

  • De leidingstraat geeft het risico voor heel wat omwonenden dat hun onroerende goed en eigendommen verminderen in waarde omdat ze ineens langs een leidingstraat zullen wonen.

 

  • Bijkomend risico voor omwonenden is de veiligheid. Doordat heel wat buurtbewoners ineens naast een leidingstraat zullen wonen, is dit een element dat potentieel een grote impact heeft op de volksgezondheid. Leidingstraten zijn namelijk enkelwandig en kunnen regelmatig lekken vertonen. Middels het alternatief van o.m. binnenscheepvaart wordt dit gezondheidsrisico beter ingeperkt. Gevaarlijke producten worden in de binnenscheepvaart namelijk in dubbel- of driedubbelwandige schepen vervoerd.
  • Alle tracés van de leidingstraat doorkruisen heel wat landbouwgebied. Landbouw kan nog uitgevoerd worden bovenop de leidingstraat, maar op het moment dat er nieuwe leidingen worden aangelegd is er natuurlijk wel steeds aanzienlijke hinder voor de landbouwers. Landbouwers met gronden op het tracé van de leidingstraat worden op deze manier geconfronteerd met het risico om de X jaar slachtoffer te worden van een periode dat de landbouwvelden niet gebruikt kunnen worden omdat een nieuwe leiding aangelegd wordt. Dit benadeeld de economische positie van deze landbouwbedrijven aanzienlijk op een onrechtmatige wijze.

 

  • Alle tracés van de leidingstraat doorkruisen grote oppervlakten bos- en natuurgebied. Het gaat hier dan niet zomaar om wat verdwaalde bomen, maar om enkele stukken van de meest waardevolle natuur in het Vlaams Gewest. Gezien bovenop de leidingstraat geen diepgewortelde beplanting aanwezig mag zijn, worden waardevolle natuurgebieden onherroepelijk verminkt en vernietigd door deze leidingstraat. Het gaat om minstens 344 hectare en maximaal 420 hectare, naargelang het voorliggende tracé dat gekozen wordt. Bewuste natuurvernietiging van die schaal is intussen onaanvaardbaar geworden. Dagelijks maken honderdduizenden buurtbewoners gebruik van deze waardevolle gebieden natuur om te ontspannen, wandelen, fietsen, mountainbiken, sporten, buiten te spelen,… Hun directe omgeving zal veranderen in de negatieve zin door de kaalslag die met de leidingstraat gepaard gaat.

 

  • Niet enkel voor mensen heeft deze leidingstraat een negatieve impact. Ook voor de fauna en flora is dit een absolute ramp. Er worden VEN-gebieden, erkende natuurreservaten en zelfs Natura 2000-gebieden doorkruist. Natura 2000-gebieden behoren tot de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Het doel van Natura 2000-gebieden is om natuur in topconditie te houden en waardevolle planten, dieren en hun leefgebieden te beschermen en waar nodig te ontwikkelen en herstellen. Met een doorkruising van deze gebieden door een leidingstraat worden deze principes met de voeten getreden. Bescherming van Natura 2000-gebieden kan overigens enkel wijken indien er een dwingend openbaar belang is, er geen enkel alternatief is en Europa toestemming geeft voor compensatie van de natuur op een andere plek. Aan deze voorwaarden kan onmogelijk voldaan worden voor de leidingstraat. Er zijn namelijk alternatieven mogelijk voor de leidingstraat door vervoer via spoorwegen (herstel IJzeren Rijn) en binnenscheepvaart.

 

  • De aanleg van deze leidingstraat wordt ook gekaderd binnen het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. De leidingstraat zou volgens de startnota namelijk vrachtverkeer van de baan houden, wat een positieve impact heeft op de vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Dit is echter een zwaard dat langs twee kanten snijdt. De grootschalige verdwijning van natuurgebieden in Vlaanderen heeft als implicatie dat er ook een verminderde natuurlijke capaciteit is om broeikasgassen op te nemen. Een berekening van hoe deze verminderde capaciteit zich verhoudt tot uitgespaarde voertuigkilometers ontbreekt volledig. Meer zelfs, in de startnota wordt de verminderde capaciteit tot opname van broeikasgassen door de natuur volledig genegeerd. Overigens kan de grootschalige verminking en verdwijning van natuur in geen geval in overeenstemming gebracht worden met het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP), goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 december 2019. Van dit richtinggevend plan naar 2030 maken de aanplanting van extra bossen, het investeren in extra natuurgebieden i.f.v. de Europese natuurdoelstellingen en het vrijwaren van de open ruimte integraal deel uit. De aanleg van een leidingstraat zoals die voor ligt, kan in geen geval in overeenstemming gebracht worden met de realisatie van voorgaande doelstellingen uit het VEKP.

 

  • De ter beschikking gestelde kaarten zijn niet correct en bedrieglijk. In de startnota staat dat de leidingstraat een breedte van 45 meter in beslag zal nemen. Op de kaarten wordt slechts een strook van naar schatting 10 meter aangeduid. Op basis hiervan kan de bevolking zich geen representatief beeld vormen van de werkelijke impact van de leidingstraat.

 

  • Tot slot blijkt uit het antwoord van minister Demir op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Johan Danen, gesteld op 14 april 2020 (schriftelijke vraag nummer 552), dat er vandaag slechts een concrete vraag bestaat voor de aanleg van een propaanleiding. Voor de rest stellen er zich geen concrete vragen naar pijpleidingen. De aanleg van een leidingstraat met een breedte van 45 meter (waarin een achttal leidingen gebundeld kunnen worden) is compleet onverantwoord, de gevolgen op het terrein indachtig, tegenover de concrete vraag naar slechts één propaanleiding.

 

Omwille van alle bovenstaande redenen vraag ik met aandrang dat de Vlaamse Regering geen van de drie reeds voorgestelde tracés in uitvoering brengt. De gevolgen overheen het hele traject zijn te groot op maatschappelijk en ecologisch vlak. Bovendien kunnen de doelstellingen die middels de leidingstraat gerealiseerd moeten worden ook op andere wijzen gerealiseerd worden. 

Ik hoop dat bovenvermelde bezwaren ernstig in overweging genomen worden en kijk uit naar uw reactie.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Je naam

 

Stap 4: Volg online verder de stappen om je bezwaar in te dienen, of geef het op de gemeente af tegen ontvangstbewijs of verstuur het via de post naar bovenvermeld adres van het Departement Omgeving. Bedankt om deze strijd mee te voeren!